Burgers van de gemeente Oirschot zijn altijd welkom om aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Adviesraad.
Burgers van de gemeente Oirschot zijn altijd welkom om aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de Adviesraad. (Foto: )

Uit de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

Regelmatig overlegt de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot met de gemeente Oirschot. De ambtenaren waarmee informatie uitgewisseld wordt, zijn de beleidsmedewerkers in het sociaal domein: Jeugd, WMO en Participatie en minima. Het gaat dan over actiepunten voor de gemeente, landelijke en lokale wijzigingen in beleid en wetgeving.

Oirschot - Onlangs heeft de gemeente de adviesraad gevraagd om advies uit te brengen over onder andere: subsidiebeleid, burgerparticipatie, woonvisie.

Subsidiebeleid

Eind 2016 is het subsidiebeleid vastgesteld. Hierop heeft de gemeenteraad een onderzoek laten uitvoeren over de gevolgen van dit beleid. De gemeente denkt na over een nieuwe, meer flexibele manier van subsidiëren. Nu wordt gestart met het opstellen van nieuwe beleidsregels. De beleidsregels moeten voor de zomer gereed zijn en gaan per 2021 in.

Betrokkenheid
Oirschottenaren

Samen met inwoners werkt de gemeente Oirschot aan goede en betaalbare voorzieningen voor cultuur, sport, gezond bewegen en ontmoeten. Dit noemen we de voorzieningenkaart. De komende maanden start de gemeente met het opstellen van deze voorzieningenkaart. Het is mogelijk dat het subsidiebeleid aan de voorzieningenkaart wordt gekoppeld. Er wordt nog een planning opgesteld.

Woonvisie

De gemeente Oirschot streeft ernaar een actieplan woningbouw gereed te hebben. Daarin bepaalt de gemeenteraad de koers per kern. Komende tijd wordt naar dit plan toegewerkt en worden alle kernen doorgelicht op mogelijke bouwlocaties. De planning hiervoor wordt op korte termijn opgesteld. Ook hierin heeft de betrokkenheid van burgers en adviesraad de aandacht van de gemeente. Halverwege 2020 verwacht de raad de eerste contouren. De adviesraad zal erop toezien dat niet alleen de bouwlocaties aandacht krijgen. Zij zal ook advies uitbrengen op de vooraf te formuleren woonvisie en -beleid van de gemeente.

De Adviesraad vergadert 1 keer per maand. De eerstvolgende vergadering staat gepland op 6 april, 19.15 uur in De Enck. Wilt u hierbij aanwezig zijn of heeft u een interessant onderwerp, meld dit dan bij voorzitter Hans Engels, 06-14423184 of info@adviesraadoirschot.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden